سه چرخه حمل بار الکتریکی

سه چرخه محموله برق، سه چرخ دوچرخه کامیون, three wheel cargo bicycle, electric assist cargo trike.