ماشین الکتریکی Sedan

اتومبیل های الکتریکی اقتصادی، وسایل نقلیه الکتریکی, electric vehicle car, electric powered vehicles.