روروک مخصوص حرکت الکتریکی

lightweight mobility scooter, travel mobility scooter, اسکوتر های تحرک قابل حمل، اسکوتر محرکه سبک وزن.