سه چرخه الکتریکی محصور شده

موتور دوچرخه محصور شده، موتور سیکلت تراکت محصور شده است, دوچرخه الکتریکی محصور شده، موتورسیکلت سه تکه محصور شده است, enclosed trike motorcycle.